چاپ

download


 


دکتر امین بابازاده سنگر


دکتری فناوری اطلاعات گرایش سیستم های اطلاعاتی و هوش کسب و کار از دانشگاه صنعتی مالزی


کارشناسی ارشد مهندسی فناوری اطلاعات و تجارت الکترونیک از دانشگاه شیراز


کارشناسی مهندسی فناوری اطلاعات از دانشگاه آزاد اسلامی قزوین


 


سوابق اجرایی


1. رییس مرکز فناوری و رشد دانشگاه آزاد اسلامی ارومیه


2. مدیر گروه رشته مهندسی کامپیوتر و فناوری ااطلاعات تمام مقاطع دانشگاه آزاد اسلامی ارومیه


3. رییس اداره فناوری اطلاعات و ارتباطات ستاد هماهنگی دانشگاه آزاد اسلامی در آذربایجان غربی


4. مشاور جوان استاندار و دبیر کارگروهای پژوهش، فناوری اطلاعات و ارتباطات و برق 


5. مشاور رییس دانشگاه صنعتی ارومیه


6. مدیر مرکز توسعه سیستم های اطلاعاتی دانشگاه صنعتی ارومیه


7. مدیر اداره روابط عمومی و امور بین الملل دانشگاه صنعتی ارومیه


8. مشاور فنی توسعه سیستم های اطلاعاتی بیمارستان های کی پی جی مالزی در کلوآنگ